Text: Bjanka Colic, Digital arbetsplatsstrateg på Diwo.

Trots att medarbetarskap och ledarskap är tätt sammanlänkande fenomen så visade min snabba Googlesökning på ämnet att det går 32 träffar på ledarskap för varje träff på medarbetarskap. Det förbryllar mig att organisationer fortfarande inte förstått vikten utav medarbetarskap och att konceptet inte är mer utbrett i media, inom akademin och inom organisationer.

Låt oss backa tillbaka. För någon vecka sedan fick jag åt en kunds räkning ta fram material för ett medarskapsprogram. När jag den tredje mars 2022 gjorde en Google-sökning på ämnet medarbetarskap så fick jag 201 000 resultat. När jag gjorde samma sökning på ledarskap så var sökresultatet betydligt större, 6 500 000 resultat. Det är nedslående att ledarskap fortfarande är mer utbrett än medarbetarskap trots fenomenens starkt sammanlänkande karaktär. En chef är beroende av gott medarbetarskap för att vara en bra ledare på samma sätt som en medarbetare behöver gott ledarskap för att utvecklas och sporras i sitt medarbetarskap. Kort sagt, den ena existerar inte utan den andra. 

För er som ännu inte hunnit sätta er in i termen medarbetarskap så kan man enkelt uttrycka att:

  1. Medarbetarskap är relationen mellan alla som ingått ett anställningskontrakt, dvs det är relationen mellan arbetsgivare, kollegor och chefer
  2. Medarbetarskap är också en utvecklingsfilosofi som handlar om den aktive medarbetaren som är engagerad, nyfiken, och som både ges inflytande att påverka arbetsgivaren och arbetsplatsen men som också tar egna initiativ för att utveckla sig själv och organisationen.

Det måste dock påpekas att det blivit betydligt bättre. Stefan Tengblad gjorde samma granskning i sin rapport Medarbetarskap på 60 minuter [1]. Den 17 februari 2010 var relationen (på Google); 55 gånger fler träffar på ledarskap (1.480.000 mot 27.000). Dessförinnan i december 2001 gav en sökning på den dåvarande ledande sökmotorn Alta Vista 45.000 träffar på ledarskap men bara 700 träffar på medarbetarskap.

Således verkar medarbetarskap onekligen ha blivit alltmer uppmärksammat de senaste två decennierna. Detta bygger självfallet på nya trender inom arbetslivet men också en förändring utav företagskulturen inom många organisationer där medarbetare uppmuntras ta mer plats.

Transformationen har gått från enstaka personalpolicy eller code of conduct, nedskrivna i en pärm till mera lättsmälta riktlinjer. Dessa nya riktlinjer kommuniceras istället genom snygga och enkla visioner, missioner och värderingar där ledare styr genom att förmedla en berättelse, upprepa visionen samt inspirera organisationen. I den nuvarande utvecklingsvågen bjuds medarbetarna in att komplettera de centrala riktlinjerna med egna drivkrafter, värderingar och sina perspektiv på verksamheten. Detta syns inte minst i måluppföljningen där fler företag vänder blickarna åt smidiga OKR-verktyg (Objectives & Key Results) för att synliggöra hur arbetslagens prestationer påverkar organisationens övergripande mål och resultat. Vi kan bara konstatera, medarbetarskap har nog aldrig varit trendigare och medarbetarna har nog aldrig haft så stort inflytande på verksamheten som nu.

För att lyckas med medarbetarskap behövs förmågor på såväl organisatorisk som på grupp- och individnivå. Medarbetarskap börjar oftast med självledarskap, att hitta sina egna drivkrafter och värderingar, samt att förstå sina styrkor, svagheter och ambitioner. Men för att lyckas få en bra kultur utav starkt ledarskap och medarbetarskap behöver man belysa hur jaget bidrar till laget och vice versa; man måste helt enkelt jobba med teamet och organisationens utveckling.

För dig som är nyfiken kommer här 6 förmågor [2] som kan vara bra att ha med sig om man vill uppnå ett gott medarbetarskap och företagskultur.

  1. Öppenhet/Perspektivsökande – att vara nyfiken och öppen för nya intryck och perspektiv  
  2. Medkänsla/Självmedkänsla – att vara snäll mot sig själv och andra i förändringsresan
  3. Skapa mening/värdeskapande – förstå syftet till varför vi gör som vi gör inom vår verksamhet
  4. Självledarskap/ Inre motivation – förstå vad som driver mig, hur jag leder mig själv och hur jag bidrar på bästa sätt i min personliga  och företagets utveckling.
  5. Autonomi – Kunna påverka hur jag utför mina arbetsuppgifter och hur min drivkrafter går i linje med organisationens värderingar
  6. Kontinuerlig feedback – för att utvecklas behöver man jobba med att kunna ge och ta feedback för att ständigt bli en bättre version utav sig själv

Detta blogginlägg är en kort inledning till medarbetarskap, det finns så mycket mer att utforska när det kommer till ämnet. Sammanfattningsvis, medarbetarskap är viktigt och min förhoppning är att fler organisationer förstår att om du ska lyckas med ledarskap behöver du även jobba med medarbetarskap. I ett kommande blogginlägg kommer vi att fördjupa oss i ämnet medarbetarskap med fokus på digitala hjälpmedel.


[1] https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/om-oss/arbetsgivarpolitiska-strategin/ledarskap/medarbetarskap/medarbetarskap-i-arbetsgivarsamverkan/medarbetarskap-pa-60min.pdf

[2] Ett ihopplock från olika texter och källor. Diwos inspelade webinar om självledarskap: Inspelade webinars – Diwo, Torbjörns Erikssons (VD på Tenant & Partners) tips på självledarskap: (99+) Lägg upp | LinkedIn

Stiftelsen Ekskärets förmågor för individer i en snabbföränderlig och digitaliseras värld, Self Determination Theory