Att jobba smartare innebär att du kan lägga mer tid och energi på de saker i livet som är betydelsefulla för dig. Det kan handla om dina livsmål, din personliga tillväxt, din hälsa och dina relationer. Att jobba smartare handlar inte om att jobba hårdare. Det handlar framför allt om att jobba hållbart. Min personliga reflektion är dock att det inte är något fel med att vilja jobba hårt. Det kan tvärtom vara oerhört frigörande och stimulerande. Att jobba hårt under rätt förutsättningar kan upplevas som något lekfullt. Om du jobbar hårt med något du inte brinner för då mynnar det ut i stress och negativ energi, vilket innebär att du riskerar att bränna ut dig. Men om du jobbar hårt för något som du tror på, något som känns meningsfullt för dig, då kallas det för passion. 

Min observation är att människor som bemästrar konsten att jobba smartare och prestera bättre än andra har ett urval saker gemensamt. Det kan se så lättsamt ut. Nästan som att de dansar fram genom arbetsdagen i ett naturligt flödestillstånd. På sätt och vis må det också vara enkelt men vägen dit kan vara komplex, framför allt om du upplever att du saknar sann mening, drivkrafter och riktning med ditt dagliga arbete.

Sammanfattningsvis har jag landat i att du bör leva upp till följande sju förutsättningar om du helhjärtat vill bemästra konsten att jobba smartare.

  1. Meningsfullhet – Du har hög motivation och en inre vilja att jobba smartare för att åstadkomma någonting större i livet. Du vet varför du vill jobba smartare. Om du inte vet vilket berg du ska bestiga. Hur ska du då veta vilken som är den smartaste vägen upp?

  2. Självreflektion – Du är prestigelös och reflekterar kontinuerligt över dina styrkor, brister och förbättringsområden för att bli en bättre version av dig själv.

  3. Inre och yttre faktorer – Du söker förståelse för hur inre och yttre faktorer såsom din mentala inställning, träning, sömn och arbetsmiljö påverkar din förmåga att jobba smartare och öka ditt välbefinnande.

  4. Metodik och stöd – Du tillämpar beprövad metodik och strävar efter att ligga i framkant för att nyttja bra verktyg och stöd för att jobba smartare.

  5. Disciplin – Du har en hög grad av självdisciplin vilket innebär att du får saker gjort även när motivationen sviktar.

  6. Digital kompetens – Du är utforskande och tar ansvar för att kontinuerligt stärka din digitala kompetens och anamma nya arbetssätt.

  7. Tillsammans – Du inser att jobba smartare är något vi människor gör tillsammans. Vi är beroende av relationer.

Varför vill du jobba smartare?

Drivkraften till att jobba smartare bör enligt min uppfattning inte baseras på att du vill spara tid för att komma hem tidigare. Nej, mer tid för dina nära och kära är blott en bonus av att jobba smartare. Det går att likna med spelare i ett handbollslag. Drivkraften bakom att jobba smartare bör ligga i en gemensam kraft och en vilja att åstadkomma något meningsfullt tillsammans, där individuella mål och drivkrafter behöver gå åt samma riktning. 

Om du inte har ett slutmål med vad du ska åstadkomma och en övergripande plan för hur du ska komma dit, då saknar du en grundläggande förutsättning för att jobba smartare. Vad det handlar om är att värdesätta varför du överhuvudtaget har det jobb som du har. Genom att vara lyhörd för dina inre drivkrafter och ha en sann mening och en riktning med ditt arbete så får du på så sätt något att sträva efter. Något att jobba smartare för. Om du inte har en riktning eller medvetna mål som betyder något för dig och som omfattar vad du och din organisation ska åstadkomma tillsammans så blir det problematiskt och energikrävande att jobba smartare. Att arbeta driven av ett större syfte är enligt min uppfattning det absolut bästa bränslet för att vara kreativ, och medvetet och omedvetet söka efter tillvägagångssätt för att ständigt jobba smartare.

Att göra rätt saker vs att göra saker rätt

Nyckeln till att jobba smartare handlar om att utföra produktiva handlingar så pass effektivt som möjligt. Värdet som skapas av en process eller enskild handling är produkten av dess produktivitet och effektivitet.

  • Effektivitet handlar om att göra rätt saker
  • Produktivitet handlar om att göra saker rätt

Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse som handlar om ”vad” du gör. För att veta om något är effektivt behöver du därför veta vad målet är. Om du utför en aktivitet som för dig närmare ett önskat mål så är handlingen effektiv. Produktivitet lägger ingen vikt på ”vad” du gör. I sin enklaste form handlar det om din förmåga att kunna producera något. Produktivitet handlar om ”hur” du utför de aktiviteter som du tagit dig ann att utföra. Det handlar om att sätta dig själv i en rörelse mot en önskad riktning så långt som det bara går. Det handlar om att göra dagliga framsteg till dina mål med smartaste möjliga insatser.

Jobba smartare gör vi tillsammans

Jag vill dock understryka att jobba smartare mångt och mycket handlar om att jobba tillsammans. Samarbete och nätverkande är en allt viktigare framgångsfaktor i det nya arbetslivet. Den fulla potentialen av att jobba smartare handlar om att betrakta arbetslivet utifrån följande fyra övergripande perspektiv; Individen, gruppen, organisationen och nätverket.

No alt text provided for this image

Allt börjar med dig som individ

Om du vill jobba smartare så behöver du som individ ta fullt ansvar för dina personliga mål, din utveckling och din motivation. Att jobba smartare handlar även om att skapa rätt förutsättningar genom att värna om din hälsa, ditt välmående och din arbetsmiljö. Din arbetsmiljö handlar inte bara om ditt fysiska kontor. Det handlar mångt och mycket om att skapa förutsättningar i din digitala arbetsmiljö. Du lever i en komplex, föränderlig och digital tid vilket innebär att du behöver odla din digitala kompetens och anamma ett mer utforskande, experimenterande och lärande mindset. Det är du som bär ansvaret för din utveckling. Ingen annan. Om du vill nå din fulla potential behöver du samtidigt vara lyhörd för dina inre drivkrafter och med ärlighet reflektera över din situation för att med självdisciplin ta ansvar för din personliga utveckling.

Gruppen – att möjliggöra högpresterande samverkan

Som individ behöver du aktivt investera i relationer med andra människor. I starka och trygga relationer skapas förutsättningar för att åstadkomma stordåd. Ensam må du springa snabbt, men tillsammans springer vi längre. Det är även dessa relationer som fångar upp dig och ger dig trygghet och stöd i tider av stress, motgångar och sorg. Grupper i arbetslivet kan definieras på olika sätt. Primärt bygger en grupp på att det finns gemensamma mål eller intentioner som är beroende av relationer och samspel mellan en uppsättning människor. Gruppdynamik och förståelse för hur högpresterande förhållanden skapas är avgörande för att säkerställa att du och dina kollegor kan skapa förutsättningar för framgångsrik samverkan. Att jobba smartare handlar om att möjliggöra högpresterande team som förflyttar sitt fokus från individer till samarbete. Först från jaget till laget. Sen från laget till det större syftet. För att lyckas krävs bland annat en stark känsla av tillhörighet, psykologisk trygghet, principer och ansvar.

Organisation – att samla kraften åt en gemensam riktning

För att jobba smartare på den organisatoriska nivån behöver du och dina kollegor bidra till att skapa en syftesdriven kultur som främjar en medveten rörelse av värdeskapande beteenden. Genom en gemensam mening skapas förutsättningar för kraften i organisationen att färdas åt en gemensam riktning. Här handlar det om att tillgodose människans behov av att få vara med och bidra till någonting större, och möjliggöra tvärfunktionell samverkan, nätverkande och innovation. De flesta organisationer idag är fast i silobaserade arbetssätt med mängder av informationsöar. Följden är bristande kommunikation och avsaknad av tvärfunktionellt lärande. Tillsammans har vi kraften att bryta dessa silos till förmån för tvärfunktionell samverkan.

Nätverket – Värdet skapas över organisatoriska gränser

Du lever i en tid där du vinner ofantligt mycket på att vårda ditt nätverk, oavsett organisatorisk tillhörighet och geografi. Om du vill bemästra konsten att jobba smartare i en mer global, föränderlig och digital värld behöver du bredda och öppna upp dig för ditt nätverk genom att dela- och ta del av idéer, kunskap och lärdomar. Innovation är en komplex process som är beroende av relationer och gränsöverskridande samverkan. Det må ha funnits en tid då information var makt. Idag är informationen tillgänglig överallt omkring oss för den som är nyfiken och aktivt söker efter utbyte och lärdomar med andra människor. Vårda ditt nätverk. När du faller kan detta nät fånga upp dig.